Služby | Architekt Olomouc, Praha 6, pro byty, domy, nebytové prostory


Služby

V rámci mladého týmu architektů a stavebních inženýrů poskytujeme komplexní služby architektonického ateliéru včetně všech souvisejících služeb. Jedná se o architektonické služby, projektové služby a inženýrské služby.

Architektonické služby

Do spektra naší činnosti patří studie a projekty jednotlivých bytů, nebytových prostor, rodinných domů, bytových domů, půdních vestaveb, administrativních budov. Zvláště se zaměřujeme na nízkoenergetické a pasivní domy. Navrhujeme a zpracováváme lokality rodinných domů, a to i jako developerské projekty.

Asistence při výběru stavebního pozemku
Pro stavebníka je výhodné, když může s architektem spolupracovat už při výběru vhodné parcely pro svůj dům. Architekt při volbě pozemku poslouží komplexním pohledem. Je vhodné zohlednit například následující otázky: Je pozemek určen pro stavbu domu? Jsou v dosahu přípojky inženýrských sítí? Zohledňuje cena pozemku nutné práce na přípojkách? Zohledňuje nutné úpravy samotného pozemku, jako například stavbu opěrných zdí? Jaká je orientace pozemku? Kde na pozemku může dům reálně stát? Nebude nevhodně stíněný jinými stavbami, zelení, okolním terénem? Jaké jsou úřední regulativy? Je předepsána uliční čára? Je regulován tvar střechy nebo její sklon? Druh a barva střešní krytiny? Je vyřešené dopravní napojení pozemku na komunikaci? Podobných otázek je mnoho. Když se některá stránka věci zanedbá, může se to člověku později vrátit jako bumerang.

Návrh a architektonická studie
Na začátku práce si musí stavebník začít ujasňovat, co vlastně chce stavět. Architektonická studie stavby (STS) za pomoci architekta představy stavebníka postupně ztvárňuje. Je čas si začít odpovídat na řadu důležitých otázek: Jak by měl dům vypadat? Jak bude dům veliký? Které místnosti v domě budou? Jak budou provozně propojeny? Jaká bude dispozice? Jaké bude zařízení domu? Jaký bude nábytek a kde bude stát? Jaké jsou technické požadavky? Způsob vytápění? Šetření energiemi? Jak bude ztvárněné bezprostřední okolí domu, terén a zahrada? Kolik by měl dům stát? Dobře zpracovaná studie vám může ušetřit spousty peněz při výstavbě. Ve fázi zpracování studie je na místě konzultovat příslušné úřady, zda bude dům možné takto postavit. Snadno se dají zpracovat varianty a dá se ověřit funkčnost ve virtuální podobě. Na základě studie můžeme provést i orientační propočet nákladů na stavbu domu.
Obsah architektonické studie:
  • Základní informace o stavbě, architektonická koncepce, technická koncepce
  • Situace širších vztahů
  • Osazení domu na pozemek
  • Půdorysy
  • Pohledy na fasádu, barevné a materiálové řešení
  • Řezy stavbou
  • Vizualizace
  • Orientační propočet investičních nákladů stavby

Projektové služby

Projekty staveb se zpracovávají v několika stupních, které jsou stanoveny příslušnými vyhláškami. V některých případech se mohou určité stupně sloučit do jedné dokumentace. Většinou to záleží na požadavcích příslušného stavebního úřadu.
Jednotlivé stupně projektu:
Dokumentace pro územní řízení (DUR). Tato dokumentace má především prokázat soulad navrženého domu s územím plánem, definovat napojení objektu na infrastrukturu inženýrských sítí a stanovit dopravní napojení pozemku na komunikaci. Obsah DUR: A) Úvodní údaje; B) Průvodní zpráva; C) Souhrnná technická zpráva; D) Výkresová část: Zákres do katastrálního snímku, Koordinační situace, Půdorysy, Řezy, Pohledy; Požárně bezpečnostní řešení E) Dokladová část; a další.
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášku stavby (DSP). Tento stupeň dokumentace je určen především pro stavební úřad za účelem vydání stavebního povolení. Zpravidla neobsahuje stavební detaily ani výkaz výměr. Zkušená firma dokáže podle tohoto projektu dům postavit, ale korektně vzato není projekt v tomto stupni pro stavbu dostatečným podkladem. Obsah DSP: A) Průvodní zpráva; B) Souhrnná technická zpráva; C) Situace stavby (Zákres do katastrálního snímku, Situace širších vztahů, Koordinační situace); D) Dokladová část; E) Zásady organizace výstavby; F) Dokumentace objektů: 1) Architektonicko-stavební řešení (Technická zpráva, Půdorys základů, Půdorysy podlaží, Půdorys střechy, Řezy, Pohledy); 2) Statická část; 3) Požárně bezpečnostní řešení; 4) Technika prostředí staveb (zdravotechnika – kanalizace, vodovod; vytápění; plynové instalace); a další.
Dokumentace pro provedení stavby (DPS). Dokumentace v tomto stupni je určena pro fázi realizace. Kromě podkladů obdobných jako DSP obsahuje všechny podrobné informace podstatné pro stavbu a důležité stavební detaily. Může obsahovat výkaz výměr (tzv. slepý rozpočet) a případně položkový rozpočet. Slepý rozpočet je jednotným podkladem pro poptávkové řízení na výběr stavební firmy.

Inženýrské služby

Těmito slovy se většinou označuje vyřízení všech úředních náležitostí pro stavbu. Někdy se tomu říká inženýring. Když chce někdo začít stavět, zjistí, že jednání s úřady je kapitola sama pro sebe.

Především se jedná o získání následujících povolení:
    • Územní souhlas
    • Ohláška stavby
    • Stavební povolení

K těmto povolením je potřeba zajistit dílčí vyjádření od dotčených subjektů, jako například:
    • zjištění požadavků stavebního úřadu na dílčí stanoviska dotčených orgánů
    • koordinace s požadavky územního plánu
    • získání územně-plánovací informace
    • zajištění stanovisek správců inženýrských sítí (zejména vodovod, kanalizace, plynovod, elektro)
    • stanovisko odboru životního prostředí
    • stanovisko vodoprávního úřadu
    • stanovisko správy příslušného povodí
    • vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
    • souhlasné stanovisko dalších dotčených orgánů, např. památkáři, správa CHKO, poddolování, lesy ČR
    • zajištění smluv s dodavateli vody, plynu, elektřiny
    • souhlas dopravního inspektorátu nebo obce s vjezdem na pozemek
    • vyjádření vlastníků sousedních pozemků

Tento seznam není zdaleka úplný. U každé stavební parcely jsou místní požadavky jiné, a tak je cesta k získání všech povolení často docela dobrodružná.